Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging HATAC, gevestigd te  Haaksbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073879, hierna te noemen: `HATAC`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@hatac.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Geboortedatum
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
· Ingangsdatum
lidmaatschap
·   Lidmaatschaps-
nummer
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst.NTTB
Het uitvoeren van de interne HATAC administratie en financiële administratie.·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Geboortedatum
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   Ingangsdatum
lidmaatschap
·   Lidmaatschaps-
nummer
·   Bankgegevens
·   Betaalgegevens
Uitvoering van de ledenovereenkomst   en/of uitvoering door externe partij op basis van afgesloten verwerkingsovereenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Extern: Kraak Administratie en Advies
Versturen digitale berichten·   Voornaam
·   Achternaam
·   E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.NVT
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.·   Voornaam
·   Achternaam
·   E-mailadres
ToestemmingZolang als men aangemeld is.·   Sponsoren
·   NTTB landelijk
·   NTTB afdeling
Oost
·   Andere
tafeltennis
verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.Websitebeheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.NVT
Tabel 1: Verzamelen en verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt HATAC uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij HATAC wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, aanvulling, afscherming, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal HATAC deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van HATAC hebben ontvangen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging persoonsgegevens

HATAC treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De volgende maatregelen zijn getroffen:

  • Alle personen die namens HATAC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze HATAC systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze worden bewaard in een beveiligde omgeving.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van HATAC. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. HATAC raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

HATAC past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. HATAC raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal HATAC er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (email: ledenadministratie@hatac.nl) of de secretaris (secretaris@hatac.nl).

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.